กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ

Posted by:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ จัดกิจกรรมแลกเครื่องเขียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่เพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยให้เด็กนำขยะมาจากบ้านมาแลกเครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ เป็นต้น

0

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ “การทำยาหม่องสมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่  10 – 11  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการ/                   ผู้ดูแลคนพิการ  ปีงบประมาณ  2562   ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ   พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่    เป็นต้น
0

โครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted by:

ในวันที่  8 – 9  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ(การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทร์การทำดอกไม้จากโฟม    เป็นต้น

 

0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่ คัพ ครั้งที่๒

Posted by:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “โคกใหญ่ คัพ ครั้งที่ ๒” ประเภทกีฬา เซปักตะกร้อ ชาย รุ่น เยาวชนทั่วไป ขึ้นในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน ๑๒ ทีม

ชนะเลิศ ทีม สะแบงบิน     รองชนะเลิศอันดับ๑ ทีม กวินเทพ    รองชนะเลิศอันดับ๒ ทีม ชมรมตะกร้อ ภ.จว.เลย  รองชนะเลิศอันดับ๓ ทีม สายธารา๑

 

0

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

Posted by:

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ได้มีการจัดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ หมู่บ้านไทดำและฟาร์มแกะนับดาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 21- 23 สิงหาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดย   งานพัฒนาชุมชน  ได้จัดทำกิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน    ประจำปี 2562  ณ  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง  ได้รับเงินสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย    มี ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร  ผู้นำชมชน  สมาชิกอบต.  คุณครูโรงเรียน    และพนักงาน/ลูกจ้าง  อบต.โคกใหญ่เมีผู้เข้าร่วม ผู้เข้าฝึกอบรมได้ มีความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  ให้มีความความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นต้น

0

โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง

Posted by:

โครงการเรียนรู้โลกกว้าง(ค่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญาที่เหมาะสมกับวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่จึงได้พาเด็กไปที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏเลย ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน “การทำพานบายศรีสู่ขวัญ การทำไข่เค็ม และการทำน้ำยาล้างจาน”

Posted by:

ในวันที่  15 – 16 สิงหาคม  2562   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน“การทำพานบายศรีสู่ขวัญ   การทำไข่เค็ม   และการทำน้ำยาล้างจาน”  ณ  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ  คณะครู  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้   ลดรายจ่าย  และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา    เป็นต้น

 

 

0
Page 1 of 12 12345...»