โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  24 – 25  มกราคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่     ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพให้ตำบลโคกใหญ่ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักเป็นการสร้างรายได้เสริม  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายในครัวเรือน  และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า  ตายาย  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน“การทำไม้กวาดดอกหญ้า””ขึ้น

0

โครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก )

Posted by:

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ สมาชิก อบต. เพื่อให้วัยผู้สูงอายุได้ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม สนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวผู้สูงอายุให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุให้เท่าเทียมกับคนปกติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้อง

0

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3

Posted by:

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้
งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บริหาร และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ สมาชิก อบต.
ประธาน อสม. ผู้นำชมชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม สนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวผู้สูงอายุให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัวศักดิ์ศรีเพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้องให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีงานทำและมีรายได้มากขึ้น

0

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่่องปากเด็กและเยาวชนตำบลโคกใหญ่

Posted by:

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่่องปากเด็กและเยาวชนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3-7 มกราคม 2563 ณ สถาศึกษาในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2.โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 3.โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 4.โรงเรียนบ้านห้วยไค้

0

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Posted by:

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ กำนันตำบลโคกใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสา โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับปรุงบริเวณลาดจอดรถ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ให้สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลยและอำเภอท่าลี่

0

โครงการกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์ “โคกใหญ่ คัพ ครั้งที่ 3”

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์ โคกใหญ่ คัพ ครั้งที่3 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใให้เยาวชนประชาชนในตำบลโคกใหญ่ให้รู้จักการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด โยมีชนิดกีฬา ดังนี้ 1.ฟุตบอลชาย 7 คน 2.เซปักตะกร้อชาย 3.เปตองผสม 4.วอเลย์บอลผสม

0

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง

0

โครงการให้ความรู้ สัมมนา การเข้าถึงสิทธิ และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  7  ธันวาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการให้ความรู้ สัมมนา การเข้าถึงสิทธิ และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสิทธิของคน ทำให้คนพิการรู้สึกอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้ง มี กำลังใจที่จะต่อสู่ต่อไปและเป็นการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคล ปกติดังคำที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม ศักดิ์ศรีมนุษย์ที่เท่าเทียม”ต่างๆ

 

0

โครงการร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  6  ธันวาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล  ประจปีงบประมาณ  2563  โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  คณะกรรมการคนพิการ  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   เพื่อสร้างกิจกรรมดีๆ  ให้กับคนพิการ  สร้างความเข้าใจต่อสิทธิของคน ทำให้คนพิการรู้สึกอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้ง มี กำลังใจที่จะต่อสู่ต่อไปและเป็นการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคล ปกติดังคำที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม ศักดิ์ศรีมนุษย์ที่เท่าเทียม” ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ กลุ่มเป้าหมายตำบลโคกใหญ่ งานชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

0

โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 27  พฤศจิกายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ   ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยมี รองนายกองค์การบริหาร และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ  ผู้นำชุมน      อสม. พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยไค้  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุผู้สูงอายุและผู้พิการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตสดใสและเป็นการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพผู้สูงอายุในความช่วยเหลือตนเอง เพื่อสุขภาพกาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและการทำกิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชนด้วยความภาคภูมิใจ คนในชุมชนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน   เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปนั้น

 

 

0
Page 1 of 14 12345...»