โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

Posted by:

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ได้มีการจัดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ หมู่บ้านไทดำและฟาร์มแกะนับดาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

0

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 21- 23 สิงหาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดย   งานพัฒนาชุมชน  ได้จัดทำกิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน    ประจำปี 2562  ณ  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง  ได้รับเงินสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย    มี ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร  ผู้นำชมชน  สมาชิกอบต.  คุณครูโรงเรียน    และพนักงาน/ลูกจ้าง  อบต.โคกใหญ่เมีผู้เข้าร่วม ผู้เข้าฝึกอบรมได้ มีความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  ให้มีความความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นต้น

0

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  จังหวัดนครพนม  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ร่วมกับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ข้าราชการ  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ทำหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ  และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

0

โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง

Posted by:

โครงการเรียนรู้โลกกว้าง(ค่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญาที่เหมาะสมกับวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่จึงได้พาเด็กไปที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏเลย ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน “การทำพานบายศรีสู่ขวัญ การทำไข่เค็ม และการทำน้ำยาล้างจาน”

Posted by:

ในวันที่  15 – 16 สิงหาคม  2562   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน“การทำพานบายศรีสู่ขวัญ   การทำไข่เค็ม   และการทำน้ำยาล้างจาน”  ณ  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ  คณะครู  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้   ลดรายจ่าย  และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา    เป็นต้น

 

 

0

โครงการวันแม่แห่งชาติ

Posted by:

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้มีการจัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติขึ้นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามความกตัญญูกตเวทีต่อแม่

 

0

โครงการให้ความรู้สิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted by:

วันที่  9  สิงหาคม   2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการให้ความรู้สิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยไค้   โดยมี  คณะผู้บริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ ประธานสภา  อบต  ผู้นำชุมชน  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่    เป็นต้น

0