โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 27  พฤศจิกายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ   ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยมี รองนายกองค์การบริหาร และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ  ผู้นำชุมน      อสม. พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยไค้  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุผู้สูงอายุและผู้พิการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตสดใสและเป็นการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพผู้สูงอายุในความช่วยเหลือตนเอง เพื่อสุขภาพกาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและการทำกิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชนด้วยความภาคภูมิใจ คนในชุมชนมีความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน   เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปนั้น

 

 

0

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

วันที่  21  พฤศจิกายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   โดยมี รองนายกองค์การบริหาร และคณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    ผู้นำชุมชน  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่     เป็นต้น  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องไผ่ โดยมี  คณะผู้บริหาร  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ   พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ให้ความรู้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ แกนนำผู้สูงอายุ  และกลุ่มเป้าหมายทุกคน ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้ทราบและรับรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ได้รู้จักวิธีออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับวัยและปลอดภัย เพื่อให้วัยผู้สูงอายุได้มีความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส  เป็นต้น

0

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โคกใหญ่

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ( พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  เพิ่มเติมฉบับที่  ๓  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๖  อัตรา  ดังนี้

๑.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ช่วยงานสาธารณสุข)  สังกัด  สำนักงานปลัด                          จำนวน  ๑  อัตรา

๒.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ประจำศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน)  สังกัด  สำนักงานปลัด     จำนวน  ๑  อัตรา

๓.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ประจำรถบรรทุกขยะ)  สังกัด  สำนักงานปลัด                          จำนวน  ๒  อัตรา

๔.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)  สังกัด  สำนักงานปลัด              จำนวน  ๑  อัตรา

๕.  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ระบบประปา)  สังกัด  กองช่าง                                                จำนวน  ๑  อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  หมู่ที่  ๑  ตำบลโคกใหญ่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ในระหว่างวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  –  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  โทรศัพท์  ๐๔๒ – ๘๑๐๗๐๓ – ๔

ประกาศสอบพนักงานจ้าง

0

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ติดเชื้อ ประจำปี 2563

Posted by:

 

0