โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Posted by:

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ กำนันตำบลโคกใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสา โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับปรุงบริเวณลาดจอดรถ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดชมวิวบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ให้สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลยและอำเภอท่าลี่

0

โครงการกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์ “โคกใหญ่ คัพ ครั้งที่ 3”

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์ โคกใหญ่ คัพ ครั้งที่3 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใให้เยาวชนประชาชนในตำบลโคกใหญ่ให้รู้จักการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด โยมีชนิดกีฬา ดังนี้ 1.ฟุตบอลชาย 7 คน 2.เซปักตะกร้อชาย 3.เปตองผสม 4.วอเลย์บอลผสม

0

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง

0

โครงการให้ความรู้ สัมมนา การเข้าถึงสิทธิ และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  7  ธันวาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการให้ความรู้ สัมมนา การเข้าถึงสิทธิ และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสิทธิของคน ทำให้คนพิการรู้สึกอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้ง มี กำลังใจที่จะต่อสู่ต่อไปและเป็นการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคล ปกติดังคำที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม ศักดิ์ศรีมนุษย์ที่เท่าเทียม”ต่างๆ

 

0

โครงการร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  6  ธันวาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล  ประจปีงบประมาณ  2563  โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  คณะกรรมการคนพิการ  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   เพื่อสร้างกิจกรรมดีๆ  ให้กับคนพิการ  สร้างความเข้าใจต่อสิทธิของคน ทำให้คนพิการรู้สึกอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้ง มี กำลังใจที่จะต่อสู่ต่อไปและเป็นการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคล ปกติดังคำที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม ศักดิ์ศรีมนุษย์ที่เท่าเทียม” ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ กลุ่มเป้าหมายตำบลโคกใหญ่ งานชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

0