โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  24 – 25  มกราคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่     ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพให้ตำบลโคกใหญ่ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักเป็นการสร้างรายได้เสริม  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายในครัวเรือน  และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า  ตายาย  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน“การทำไม้กวาดดอกหญ้า””ขึ้น

0

โครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก )

Posted by:

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ สมาชิก อบต. เพื่อให้วัยผู้สูงอายุได้ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม สนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวผู้สูงอายุให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุให้เท่าเทียมกับคนปกติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้อง

0

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3

Posted by:

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้
งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บริหาร และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ สมาชิก อบต.
ประธาน อสม. ผู้นำชมชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม สนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวผู้สูงอายุให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัวศักดิ์ศรีเพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้องให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีงานทำและมีรายได้มากขึ้น

0

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่่องปากเด็กและเยาวชนตำบลโคกใหญ่

Posted by:

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่่องปากเด็กและเยาวชนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3-7 มกราคม 2563 ณ สถาศึกษาในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2.โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 3.โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 4.โรงเรียนบ้านห้วยไค้

0