โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยมือ)

Posted by:

เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดย  แผนงานสังคมสงเคราะห์  ได้จัดทำโโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยมือ) ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ โดยได้รับเกียรจาก ท่านรองอุทิศ  ขันทะคีรี  และ นางใฉน  แก้วชูฟอง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  31 คน  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการถักไหมพรมด้วยมือทั้งในด้านทษฎีการปฎิบัติทุกคนและความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ที่เหมาะะสม ในกลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ  เป็นต้น

โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0004 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0005 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0006 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0008 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0009 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0013 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0014_0 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0015 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0015_0 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0022 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0023 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0025 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0026 โครงการฝึกอาชพพิการ_๑๘๐๖๑๒_0027

0

Add a Comment