ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(EIT)  ในการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

0

Add a Comment