โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

Posted by:

วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  (ครั้งที่  2)  ณ  ศาลาเอนกประสงค์  ตลาดชุมชนตำบลโคกใหญ่  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่  คณะผู้บริหาร ฯ  สมาชิกสภา ฯ  ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  อำเภอท่าลี่  สถานีตำรวจภูธรท่าลี่  เกษตรอำเภอท่าลี่  โรงพยาบาลท่าลี่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  โคกใหญ่  กำนันตำบลโคกใหญ่  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกใหญ่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารของทางราชการ  ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล  และมีกิจกรรมและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่และหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน  ดังนี้

1. สำนักงานปลัดให้ความรู้ในเรื่องการขอใบอนุญาตต่าง ๆ  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป  การให้ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน  ฯลฯ

2. กองคลังได้ให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ  รับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  การให้ความรู้เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ

3. กองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

4. กองการศึกษาให้ความรู้ในการรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโคกใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลท่าลี่  ให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจรักษา  ผู้ป่วยเบื้องต้น  และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ

6. สถานีตำรวจภูธรท่าลี่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร  การป้องกันและระวังอาชญากรรมในพื้นที่

7. เกษตรอำเภอท่าลี่ให้บริการลงทะเบียนเกษตรกร  และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

ตลอดจนร่วมชักถามปัญหา  แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหารฯ  ซึ่งมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

0

Add a Comment