กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ

Posted by:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนขยะตำบลโคกใหญ่ จัดกิจกรรมแลกเครื่องเขียนให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่เพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยให้เด็กนำขยะมาจากบ้านมาแลกเครื่องเขียน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ เป็นต้น

0

Add a Comment