โครงการให้ความรู้ สัมมนา การเข้าถึงสิทธิ และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  7  ธันวาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการให้ความรู้ สัมมนา การเข้าถึงสิทธิ และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสิทธิของคน ทำให้คนพิการรู้สึกอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้ง มี กำลังใจที่จะต่อสู่ต่อไปและเป็นการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคล ปกติดังคำที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม ศักดิ์ศรีมนุษย์ที่เท่าเทียม”ต่างๆ

 

0

Add a Comment