โครงการร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  6  ธันวาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   ได้จัดโครงการร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล  ประจปีงบประมาณ  2563  โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  คณะกรรมการคนพิการ  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่   เพื่อสร้างกิจกรรมดีๆ  ให้กับคนพิการ  สร้างความเข้าใจต่อสิทธิของคน ทำให้คนพิการรู้สึกอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้ง มี กำลังใจที่จะต่อสู่ต่อไปและเป็นการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคล ปกติดังคำที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม ศักดิ์ศรีมนุษย์ที่เท่าเทียม” ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ กลุ่มเป้าหมายตำบลโคกใหญ่ งานชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

0

Add a Comment