โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่  24 – 25  มกราคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่     ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร  และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ    สมาชิก  อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพให้ตำบลโคกใหญ่ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักเป็นการสร้างรายได้เสริม  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายในครัวเรือน  และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า  ตายาย  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานหลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน“การทำไม้กวาดดอกหญ้า””ขึ้น

0

Add a Comment