โครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก )

Posted by:

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ สมาชิก อบต. เพื่อให้วัยผู้สูงอายุได้ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม สนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวผู้สูงอายุให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุให้เท่าเทียมกับคนปกติ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้อง

0

Add a Comment