โครงการสนับสนุนการเรียนรู้งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3

Posted by:

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้
งานอาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บริหาร และให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับ สมาชิก อบต.
ประธาน อสม. ผู้นำชมชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม สนับสนุนการสร้างงานให้กับครอบครัวผู้สูงอายุให้มีรายได้บำรุงเลี้ยงครอบครัวศักดิ์ศรีเพื่อเผยแพร่ศักยภาพประสบการณ์ให้กับสังคมและชุมชนให้มีทัศนะคติที่ถูกต้องให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีงานทำและมีรายได้มากขึ้น

0

Add a Comment