องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่บ้านโคกใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 1
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
เบอร์โทร: 042 – 810703 เบอร์แฟกซ์ : 042 – 810704