ลักษณะเศรษฐกิจ
แหล่งท่องเที่ยว
          ตำบลโคกใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ น้ำตกบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 ระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร และน้ำตกผาน้อย หมู่ที่ 3 ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีน้ำไหลตามฤดูกาล ฤดูท่องเที่ยวเดือน สิงหาคม – ตุลาคม
การประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก ปลูกไม้ผล ทำไร่ ,ทำนา,ทำสวน
อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป
กลุ่มอาชีพ  ทั้งหมด 18 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
 ตำบลโคกใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตแชมพู น้ำยาล้างจาน
2. กลุ่มขยายพันธ์ไม้ผล บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
 ซึ่งขยายพันธุ์ไม้ผลเพื่อจำหน่ายทั่วไป
3. กลุ่มทำไม้กวาดจากดอกหญ้า บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2  โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่น
บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
4. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1,5
5. กลุ่มถักทอไหมพรม บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2
6. กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5
7. กลุ่มสมุนไพรพื้น บ้านบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
8. กลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1
9. กลุ่มผักสวนครัวปลอดสารพิษ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5
10.   กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด ตำบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 4
11. กลุ่มตะกร้าไหมพลาสติก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5
12. กลุ่มปลูกกล้วยปลอดสารพิษ บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
13. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1
14. กลุ่มผู้ปลูกยางพารา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1
15. กลุ่มผู้ปลูกยางพารา บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2
16. กลุ่มผู้ปลูกยางพารา บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
17. กลุ่มผู้ปลูกยางพารา บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4
18. กลุ่มผู้ปลูกยางพารา บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5
หน่วยธุรกิจใน เขตตำบลโคกใหญ่
1. ปั๊มน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง
2. โรงสี (ขนาดเล็ก) จำนวน 14 แห่ง
3. ร้านค้าเอกชน จำนวน 11 แห่ง