การคมนาคม
          มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2115 ตัดผ่านการคมนาคมส่วนใหญ่ของตำบลเป็นถนนลาดยางเส้นทางที่สะดวกที่สุดคือทางรถยนต์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ถึงหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
ถึง บ้านบวกอ่าง 2 กิโลเมตร
ถึง บ้านร่องไผ่   3 กิโลเมตร
ถึง บ้านห้วยไค้  7 กิโลเมตร
การไฟฟ้า
ในตำบลโคกใหญ่มีการใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
การประปา
ในตำบลโคกใหญ่มีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
การโทรคมนาคม
ตำบลโคกใหญ่มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 ตู้
สถาบันกลางของตำบลโคกใหญ่
ตำบลโคกใหญ่มีศาสนสถาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
  1. วัดโพนศรี    บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5
  2. วัดป่าจิตมั่นคงธรรม บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2
  3. วัดอัมพวัน บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3
  4. วัดอรัญวาสี บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4
สถาบันการศึกษาของตำบลโคกใหญ่ โรงเรียนทั้งหมด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง คือ – โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ

– โรงเรียนบ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2

– โรงเรียนบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3

– โรงเรียนบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตำบลโคกใหญ่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

– ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1

– ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4

4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง

– กศน.ตำบลโคกใหญ่ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) หมู่ที่ 1

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1. สถานีอนามัยตำบลโคกใหญ่

2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1

3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2

4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3

5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4

6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5