จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. 
มีหมู่บ้าน 5 หมู่ ได้แก่
    • หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่
    • หมู่ที่ 2 บ้านบวกอ่าง
    • หมู่ที่ 3 บ้านร่องไผ่
    • หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไค้
    • หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่
หมู่ที่ บ้าน จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

(คน)

ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 โคกใหญ่ 303 479 502 981 นายทองพัน โคตรมหา
2 บวกอ่าง 142 272 295 567 นายสังเวียน ศรีบุรินทร์
3 ร่องไผ่ 177 339 317 656 นายสมศักดิ์ วงค์คำโสม
4 ห้วยไค้ 124 220 202 422 นายคุณากิจ แสงโสภา
5 โคกใหญ่ 181 292 271 563 นายสมบัติ ธนสูติ
รวม 5 หมู่บ้าน 866 1,585 1,513 3,098