ลักษณะสังคม

การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
3. โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
5. กศน.ประจำตำบลโคกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1. วัด จำนวน 4 แห่ง
2. สำนักสงฆ์ จำนวน แห่ง
สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลของรัฐขนาด 15 เตียง จำนวน แห่ง
2. สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน แห่ง
4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100