ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนพดล โคตรทุม
นายช่างโยธา
khong_ten_avatar_1
         (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธนภัทร  เอกตาแสง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมทรง  แสนบุ้งค้อ
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
นายภิชาติ  ศรีระพรหม
คนงานทั่วไป