นางวิไลรัตน์  ศรีละ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปุณยนุช  พรพิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอมรรัตน์  พาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวนฤมล  มุลที
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ