นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางอนัญญา บัวหลวง นักพัฒนาชุมชน
นางอนัญญา  บัวหลวง
นักพัฒนาชุมชน
นายสังเวียน  จันทอง
นักวิชาการเกษตร
นายกิติพงศ์  กาทองทุ่ง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสายน้ำผึ้ง  จันทอง
นักทรัพยากรบุคคล
นายเกรียงไกร  กันหาวรรณะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4567
นางสาวกนกพร โคตรมหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอพินยา  สวัสดิภักดิ์
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายสว่าง  มุลที
นักการ
นางสาวนงนุช  ไชยแสง
จ้างเหมาบริการ
นางสมัย  มุลที
แม่บ้าน
นางคำหวาน  พยัคฆพล
จ้างเหมาบริการ
นายสมจิต  ราชภัฏ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ( คนขับรถบรรทุกขยะ )
นายสุรพงษ์  มาตย์คำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัฐพงษ์  นนศ์ศรีภักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
นายพีรพันธ์  ทานา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ( ประจำรถบรรทุกขยะ )