;
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
;
นางวิภารัตน์ นามวงษ์
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดาวัลย์ พันน้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณิภา  มงคลชัย
ครู
นางรจนา  ฤทธิ์วิเศษ
ครู
นายกฤษณะ  มงคลชัย
พนักงานจ้างทั่วไป