วิสัยทัศน์

 

ตำบลแห่งการท่องเที่ยว   เกษตรอินทรีย์

มีความปลอดภัย อุ่นในกับ   งานป้องกันฯ

มุ่งมั่นด้านการบริหาร  –  จัดการขยะ

ส่งเสริม  –  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  –  ประเพณี

คุณภาพชีวิตดี  ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน