ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณื พ.ศ. 2562