messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
image สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน "โคก หนอง นา" โมเดล[5 ตุลาคม 2565]
จุดชมวิว อบต.โคกใหญ่[1 ตุลาคม 2563]
น้ำตกห้วยไค้[1 ตุลาคม 2563]
 
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงานวิสัยทัศน์ ตำบลแห่งการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย อุ่นใจกับงานป้องกันฯ มุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตดี ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ ตำบลแห่งการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย อุ่นใจกับงานป้องกันฯ มุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตดี ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานประวัติความเป็นมา ตำบลโคกใหญ่ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2432 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ 2 บ้านบวกอ่าง หมู่ 3 บ้านร่องไผ่ หมู่ 4 บ้านห้วยไค้ หมู่ 5 บ้านโคกใหญ่ พื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 83 ตร.กม. หรือประมาณ 51,875 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอท่าลี่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา อยู่ในอาณาเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จุดที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อยู่ที่บ้านโคกใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จด ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ทิศใต้ จด ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จด ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทิศตะวันตก จด ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เนื้อที่ ตำบลโคกใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 51,875 ไร่ หรือ 83 ตารางกิโลเมตร แยกได้ ดังนี้ พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 28,250 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 10,500 ไร่ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 5,780 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7,345 ไร่ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสภาพเป็นภูเขาสูง จากระดับน้ำทะเล ประมาณ 400 – 1,000 เมตร โดยมีที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยขยาม ห้วยสะแร และห้วยสะกัน ไหลผ่านเขตตำบลโคกใหญ่ มีเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 2 – 5 % ระดับที่ 2 5 – 12% ระดับที่ 3 12 – 20
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกใหญ่ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2432 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าลี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ 2 บ้านบวกอ่าง หมู่ 3 บ้านร่องไผ่ หมู่ 4 บ้านห้วยไค้ หมู่ 5 บ้านโคกใหญ่ พื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 83 ตร.กม. หรือประมาณ 51,875 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอท่าลี่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา อยู่ในอาณาเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จุดที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อยู่ที่บ้านโคกใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จด ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ทิศใต้ จด ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทิศตะวันออก จด ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทิศตะวันตก จด ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เนื้อที่ ตำบลโคกใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 51,875 ไร่ หรือ 83 ตารางกิโลเมตร แยกได้ ดังนี้ พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 28,250 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 10,500 ไร่ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 5,780 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7,345 ไร่ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ มีสภาพเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสภาพเป็นภูเขาสูง จากระดับน้ำทะเล ประมาณ 400 – 1,000 เมตร โดยมีที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยขยาม ห้วยสะแร และห้วยสะกัน ไหลผ่านเขตตำบลโคกใหญ่ มีเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 2 – 5 % ระดับที่ 2 5 – 12% ระดับที่ 3 12 – 20