messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
public ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2115 ตัดผ่านการคมนาคมส่วนใหญ่ของตำบลเป็นถนนลาดยางเส้นทางที่สะดวกที่สุดคือทางรถยนต์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ถึงหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ ถึง บ้านบวกอ่าง 2 กิโลเมตร ถึง บ้านร่องไผ่ 3 กิโลเมตร ถึง บ้านห้วยไค้ 7 กิโลเมตร การไฟฟ้า ในตำบลโคกใหญ่มีการใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน การประปา ในตำบลโคกใหญ่มีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน การโทรคมนาคม ตำบลโคกใหญ่มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 ตู้ สถาบันกลางของตำบลโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่มีศาสนฟสถาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. วัดโพนศรี บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 2. วัดป่าจิตมั่นคงธรรม บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 3. วัดอัมพวัน บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3 4. วัดอรัญวาสี บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 สถาบันการศึกษาของตำบลโคกใหญ่ โรงเรียนทั้งหมด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง คือ – โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ – โรงเรียนบ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 – โรงเรียนบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3 – โรงเรียนบ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตำบลโคกใหญ่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง – ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 – ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง – กศน.ตำบลโคกใหญ่ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) หมู่ที่ 1 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีอนามัยตำบลโคกใหญ่ 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 2 4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3 5. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 6. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5