messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567
รายละเอียด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนให้เกิดความรักความสามัคคีในสถาบันครอบครัว และส่งเสริมให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ และประชาชนตำบลโคกใหญ่ ทั้ง 5 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม
ผู้โพส : กองการศึกษาฯ