messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ทุกคน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น และเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดอรัญญวาสี บ้านห้วยไค้ ตำบลโคกใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรุ้ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้มอบประกาศณียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2567 แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วย
ผู้โพส : admin