ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแซง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง