ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหมาใน บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง