ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตย-ลาดตาแหว่ง บ้านร่องไผ หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง