องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) และช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2566 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเลย ใชับังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๑๕๖๖ จนถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3 4 5 6