องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
find_in_page ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) และช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2566 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเลย ใชับังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๑๕๖๖ จนถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.โคกใหญ่ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 137 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7