messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group สำนักปลัด
(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0878651719
(นายสังเวียน จันทอง)
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
(นางศิริรัตน์ มูลรัตที)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นายยอดชาย การเดิม)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
(นางสาวกนกพร โคตรมหา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(นางสายน้ำผึ้ง จันทอง)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
(นางสาวอพินยา สวัสดิภักดิ์)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายสว่าง มุลที)
นักการ
(นางสาวนงนุช ไชยแสง)
คนงานทั่วไป (ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน)
(นางคำหวาน พยัคฆพล)
คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกขยะ)
(นายรัฐพงษ์ นนศ์ศรีภักดิ์)
คนงานทั่วไป ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
(นายพีรพันธ์ ทานา)
คนงานทั่วไป ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
นายวิเศษ มุลที
คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
นายบุญแนว มุลทากุล
คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข)
นายธเนศ ช่อเกษม
คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์)
(นางสมัย มุลที)
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นางสาววรรณิภา ธรรมรังษี
จ้างเหมาบริการ
นายวรกฤต เขาลาด
จ้างเหมาบริการ