องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เลขที่19 หมู่ที่1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทร.042-810703 แฟกซ์ 042-810704

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 192
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการกีฬาเยาวชนโคกใหญ่สัมพันธ์ โคกใหญ่คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [20 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : กองการศึกษาฯ
โครงการมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการเพยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [12 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [17 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำให้กับพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย และ อปพร.ตำบลโคกใหญ่ [9 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเลี้ยงปลาในบ่อดินและเพาะเห็ดฟางให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กิจกกรมอบรมเลี้ยงปลาในบ่อดิน) [4 กันยายน 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
กิจกรรมการสนับสนุนวัตกรรมการทำเจลแอลกฮอล์โดยชุมชนตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [9 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564 [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
โครงการอบรมเรื่องสิทธิสวัสดิการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
ออกมอบเตียงให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง [6 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
1 - 10 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-2
folder -คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
folder คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์
folder คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
folder คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
folder คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการบันทึก-E-GP
folder คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
folder -ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมสถานประกอบการ