ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

ชื่อไฟล์ : I0eCrMjThu95327.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้