ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) และช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ปี 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA) และขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ หรือบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ได้เข้ามาตอบแบบประเมินดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประเมินต่อไป
ชื่อไฟล์ : BwQoFDOThu110342.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้