ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม ซอยผาดอกต้าง บ้านโคกใหญ่ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง