ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง