องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group คณะผู้บริหาร
นายณรภัทร กันหาวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0899006558
นายอุทิศ ขันทะคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0990141241
นางใฉน แก้วชูฟอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0616913223
นายอนันท์ พิลาคุณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0807417169
group สมาชิกสภา
นายสำราญ โคตรมหา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0985238470
นายไพบูลย์ ศรีบุรินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0806786925
นายหนูเจียร สุธงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 3 / เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0986911721
นายวันเพ็ญ จันดาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 1
โทร : 0653393469
ร.ต.ต.ทองเพ็ชร์ สีโต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 4
โทร : 0821206139
นางอรม ธรรมรังษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 5
โทร : 0942915923
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0878651719
(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0878651719
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0847965844
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
group สำนักปลัด
(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายสังเวียน จันทอง)
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
(นางศิริรัตน์ มูลรัตที)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
(นางสาวกนกพร โคตรมหา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(นางสายน้ำผึ้ง จันทอง)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
(นางสาวอพินยา สวัสดิภักดิ์)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายสว่าง มุลที)
นักการ
(นางสาวนงนุช ไชยแสง)
คนงานทั่วไป (ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน)
(นางคำหวาน พยัคฆพล)
คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกขยะ)
(นายรัฐพงษ์ นนศ์ศรีภักดิ์)
คนงานทั่วไป ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
(นายพีรพันธ์ ทานา)
คนงานทั่วไป ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
นายวิเศษ มุลที
คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
นายบุญแนว มุลทากุล
คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข)
นายธเนศ ช่อเกษม
คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์)
(นางสมัย มุลที)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นางสาววรรณิภา ธรรมรังษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรกฤต เขาลาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-7965844
(นางปุณยนุช พรพิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 081-7992288
(นางสาวอัญชลี เผ่าภูรี)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
(นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 084-9552642
(นางสาวนฤมล มุลที)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 090-7436089
(นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0854542526
group กองช่าง
นางวิไลรัตน์ ศรีละ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนภัทร เอกตาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ระบบไฟฟ้า)
ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที
คนงานทั่วไป (งานเขียนแบบ)
นายณรงค์ กาวน
คนงานทั่วไป
นางสาวจารุวรรณ กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัตถชัย กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ จนทะแพง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา
นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(นางวรรณิภา มงคลชัย)
ครู อันดับ คศ.2
(นางรจนา ฤทธิ์วิเศษ)
ครู อันดับ คศ.2
-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
(นายกฤษณะ มงคลชัย)
คนงานทั่วไป
group หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ