องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group คณะผู้บริหาร
นายณรภัทร กันหาวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0899006558
นายอุทิศ ขันทะคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0990141241
นางใฉน แก้วชูฟอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0616913223
นางสาววารุณี สุติยะวัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0933435227
group สมาชิกสภา
นายสำราญ โคตรมหา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0985238470
นายไพบูลย์ ศรีบุรินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0806786925
นายภัทรพล อาจเมือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
นายวันเพ็ญ จันดาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 1
โทร : 0653393469
นายหนูเจียร สุธงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 3
โทร : 0986911721
ร.ต.ต.ทองเพ็ชร์ สีโต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 4
โทร : 0821206139
นางอรม ธรรมรังษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 5
โทร : 0942915923
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0933211389
(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0878651719
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0847965844
นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817399938
(......)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
group สำนักปลัด
group กองคลัง
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-7965844
(นางปุณยนุช พรพิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 081-7992288
(นางสาวอัญชลี เผ่าภูรี)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัตงาน
(นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 084-9552642
(นางสาวนฤมล มุลที)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 090-7436089
(นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0854542526
group กองช่าง
นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายนพดล โคตรทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนภัทร เอกตาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายสมทรง แสนบุ้งค้อ)
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
(นายภิชาติ ศรีระพรหม)
คนงานทั่วไป (ระบบไฟฟ้า)
ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที
คนงานทั่วไป (งานเขียนแบบ)
นายณรงค์ กาวน
คนงานทั่วไป
นางสาวชนิดาภา โคตรมหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัตถชัย กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ จนทะแพง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมนัสพงษ์ ชาวนาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางวิภารัตน์ นามวงษ์)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(นางวรรณิภา มงคลชัย)
ครู อันดับ คศ.2
(นางรจนา ฤทธิ์วิเศษ)
ครู อันดับ คศ.2
(นางสาวลัดดาวัลย์ พันน้อย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
(นายกฤษณะ มงคลชัย)
คนงานทั่วไป