องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เลขที่19 หมู่ที่1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทร.042-810703 แฟกซ์ 042-810704

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 381
group คณะผู้บริหาร
group สมาชิกสภา
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0933211389
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0933211389
(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0878651719
(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0878651719
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0847965844
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0847965844
นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817399938
นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0817399938
(......)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(......)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
group สำนักปลัด
(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายสังเวียน จันทอง)
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
(นายสังเวียน จันทอง)
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
(นางอนัญญา บัวหลวง)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นางอนัญญา บัวหลวง)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(นายกิติพงศ์ กาทองทุ่ง)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
(นายเกรียงไกร กันหาวรรณะ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
(นางสาวกนกพร โคตรมหา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(นางสาวกนกพร โคตรมหา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(นางสายน้ำผึ้ง จันทอง)
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
(นางสายน้ำผึ้ง จันทอง)
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
(นางสาวอพินยา สวัสดิภักดิ์)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นางสาวอพินยา สวัสดิภักดิ์)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายสว่าง มุลที)
นักการ
(นายสว่าง มุลที)
นักการ
(นางสาวนงนุช ไชยแสง)
คนงานทั่วไป (ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน)
(นางสาวนงนุช ไชยแสง)
คนงานทั่วไป (ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน)
(นางคำหวาน พยัคฆพล)
คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
(นางคำหวาน พยัคฆพล)
คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
(นายสมจิต ราชภัฏ)
คนงานทั่วไป ( คนขับรถบรรทุกขยะ )
(นายสมจิต ราชภัฏ)
คนงานทั่วไป ( คนขับรถบรรทุกขยะ )
(นายรัฐพงษ์ นนศ์ศรีภักดิ์)
คนงานทั่วไป ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
(นายรัฐพงษ์ นนศ์ศรีภักดิ์)
คนงานทั่วไป ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
(นายพีรพันธ์ ทานา)
คนงานทั่วไป ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
(นายพีรพันธ์ ทานา)
คนงานทั่วไป ( ประจำรถบรรทุกขยะ )
นายวิเศษ มุลที
คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
นายวิเศษ มุลที
คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
นายบุญแนว มุลทากุล
คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข)
นายบุญแนว มุลทากุล
คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข)
นายธเนศ ช่อเกษม
คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์)
นายธเนศ ช่อเกษม
คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์)
(นายสุรพงษ์ มาตย์คำ)
คนงานทั่วไป (ประจำรถยนต์ส่วนกลาง)
(นายสุรพงษ์ มาตย์คำ)
คนงานทั่วไป (ประจำรถยนต์ส่วนกลาง)
(นางสมัย มุลที)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
(นางสมัย มุลที)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นางสาวเกษร ทองปั้น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเกษร ทองปั้น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววรรณิภา ธรรมรังษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววรรณิภา ธรรมรังษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรกฤต เขาลาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรกฤต เขาลาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-7965844
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-7965844
(นางปุณยนุช พรพิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 081-7992288
(นางปุณยนุช พรพิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 081-7992288
(นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 084-9552642
(นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 084-9552642
(นางสาวนฤมล มุลที)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 090-7436089
(นางสาวนฤมล มุลที)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 090-7436089
นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0854542526
นางสาวทิพยา ศรีบุรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0854542526
group กองช่าง
นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายนพดล โคตรทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(นายนพดล โคตรทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนภัทร เอกตาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธนภัทร เอกตาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายสมทรง แสนบุ้งค้อ)
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
(นายสมทรง แสนบุ้งค้อ)
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
(นายภิชาติ ศรีระพรหม)
คนงานทั่วไป (ระบบไฟฟ้า)
(นายภิชาติ ศรีระพรหม)
คนงานทั่วไป (ระบบไฟฟ้า)
ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที
คนงานทั่วไป (งานเขียนแบบ)
ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที
คนงานทั่วไป (งานเขียนแบบ)
นายณรงค์ กาวน
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ กาวน
คนงานทั่วไป
นางสาวชนิดาภา โคตรมหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชนิดาภา โคตรมหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัตถชัย กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัตถชัย กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ จนทะแพง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ จนทะแพง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมนัสพงษ์ ชาวนาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมนัสพงษ์ ชาวนาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นางวิภารัตน์ นามวงษ์)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(นางวิภารัตน์ นามวงษ์)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(นางวรรณิภา มงคลชัย)
ครู อันดับ คศ.2
(นางวรรณิภา มงคลชัย)
ครู อันดับ คศ.2
(นางรจนา ฤทธิ์วิเศษ)
ครู อันดับ คศ.1
(นางรจนา ฤทธิ์วิเศษ)
ครู อันดับ คศ.1
(นางสาวลัดดาวัลย์ พันน้อย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวลัดดาวัลย์ พันน้อย)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วแสนทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก
(นายกฤษณะ มงคลชัย)
คนงานทั่วไป
(นายกฤษณะ มงคลชัย)
คนงานทั่วไป
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-2
folder -คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
folder คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์
folder คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
folder คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
folder คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการบันทึก-E-GP
folder คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
folder -ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมสถานประกอบการ