องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เลขที่19 หมู่ที่1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทร.042-810703 แฟกซ์ 042-810704

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
group กองช่าง
นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายไพทูล เอี่ยมกี่
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายนพดล โคตรทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(นายนพดล โคตรทุม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนภัทร เอกตาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธนภัทร เอกตาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายสมทรง แสนบุ้งค้อ)
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
(นายสมทรง แสนบุ้งค้อ)
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
(นายภิชาติ ศรีระพรหม)
คนงานทั่วไป (ระบบไฟฟ้า)
(นายภิชาติ ศรีระพรหม)
คนงานทั่วไป (ระบบไฟฟ้า)
ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที
คนงานทั่วไป (งานเขียนแบบ)
ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที
คนงานทั่วไป (งานเขียนแบบ)
นายณรงค์ กาวน
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ กาวน
คนงานทั่วไป
นางสาวชนิดาภา โคตรมหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชนิดาภา โคตรมหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัตถชัย กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัตถชัย กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ จนทะแพง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ จนทะแพง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมนัสพงษ์ ชาวนาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมนัสพงษ์ ชาวนาวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-2
folder -คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
folder คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์
folder คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
folder คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
folder คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการบันทึก-E-GP
folder คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
folder -ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมสถานประกอบการ