องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group กองช่าง
นางวิไลรัตน์ ศรีละ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนภัทร เอกตาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ระบบไฟฟ้า)
ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที
คนงานทั่วไป (งานเขียนแบบ)
นายณรงค์ กาวน
คนงานทั่วไป
นางสาวจารุวรรณ กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัตถชัย กอศรีรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวุฒิ จนทะแพง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ