องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เลขที่19 หมู่ที่1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทร.042-810703 แฟกซ์ 042-810704

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่
โทร : 0899006558
(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่
โทร : 0899006558
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่
โทร : 0933211389
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่
โทร : 0933211389
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 244
group สมาชิกสภา
(ร้อยตำรวจตรีทองเพ็ชร์ สีโต)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
(ร้อยตำรวจตรีทองเพ็ชร์ สีโต)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
(นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
(นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
(นายกันยา ธรรมรังษี)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
(นายกันยา ธรรมรังษี)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 1
(นายเฟือง เขาลาด)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 2
(นายเฟือง เขาลาด)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 2
(นายสาคร แก้วแสนทิพย์)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 3
(นายสาคร แก้วแสนทิพย์)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 3
(นายหนูเจียร สุธงสา)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 3
(นายหนูเจียร สุธงสา)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 3
(นายอนุชาติ กาวน)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 4
(นายอนุชาติ กาวน)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 4
(นายเสทียน นามยา)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 5
(นายเสทียน นามยา)
สมาชิกสภา อบต.โคกใหญ่ หมู่ที่ 5
(นางสาวนันทิดา แก้งชูฟอง)
สมาชิกสภา อบต.ตำบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 5
(นางสาวนันทิดา แก้งชูฟอง)
สมาชิกสภา อบต.ตำบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 5
นายภัทรพล อาจเมือง
เลขานุการสภา อบต.โคกใหญ่
นายภัทรพล อาจเมือง
เลขานุการสภา อบต.โคกใหญ่
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-2
folder -คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
folder คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์
folder คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
folder คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
folder คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการบันทึก-E-GP
folder คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
folder -ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมสถานประกอบการ