องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

อบต.โคกใหญ่ครับ ผมประชาชน ม.5 อยากจะใช้น้ำปะปาต้องทำอย่างไรบ้างครับ

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาตการขอใช้บริการน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ผู้ใดประสงค์ขอรับบริการน้ำประปาให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่กำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอรับบริการตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่กำหนด เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (1) ผู้ขอรับบริการน้ำประปายื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการน้ำประปาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับบริการน้ำประปายื่นแบบคำขอเกี่ยวกับการบริการน้ำประปาพร้อมหลักฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่กำหนด 15 นาที 2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคำขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการหากไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 15 นาที 3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับบริการเกี่ยวกับการบริการน้ำประปา 15 นาที รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 ฉบับ 2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 ฉบับ เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 1) แบบคำขอเกี่ยวกับการบริการน้ำประปา 2) คำขอเกี่ยวกับการบริการน้ำประปา ค่าธรรมเนียม 1) ค่าธรรมขอใช้น้ำประปา ค่าธรรมเนียม450 บาท 2) ค่ารักษามาตรวัดน้ำ 10 บาทต่อเดือน 3) ค่าใช้น้ำประปา 5 บาทต่อหน่วย

(โดย:นายไพบูลย์ พิลาธรรม เขียนเมื่อ:25 มีนาคม 2565)

สวัสดิค่ะ หนูกำลังศึกษาอยู่วิทยาลัย ซึ่งจะขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งอบต.โคกใหญ่ จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

สามารถเข้ามาติดต่อขอข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โดยดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เมื่อได้รับอนุมัติแล้วทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสำเนาเอกสารให้หรือแจ้งให้มารับเอกสารภายหลัง ทั้งนี้ไม่เกินเวลาตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารกำหนดไว้ครับ

(โดย:นางสาวชมัยพร โคตรมาตร์ เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2565)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว