messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) และช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 97
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 48
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 101
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 124
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
1 - 20 (ทั้งหมด 152 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8