messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group กองช่าง
นางวิไลรัตน์ ศรีละ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0847965884
นายปฐมพงศ์ นามวงษ์
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนภัทร เอกตาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ระบบประปา)
-ว่าง-
คนงานทั่วไป (ระบบไฟฟ้า)
ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์ มุลที
คนงานทั่วไป (งานเขียนแบบ)
นายณรงค์ กาวน
คนงานทั่วไป
นางสาวจารุวรรณ กอศรีรมย์
จ้างเหมาบริการ
นายอัตถชัย กอศรีรมย์
จ้างเหมาบริการ
ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
จ้างเหมาบริการ