messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group กองคลัง
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-7965844
(นางปุณยนุช พรพิศ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 081-7992288
(นางสาวอัญชลี เผ่าภูรี)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
(นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 084-9552642
(นางสาวนฤมล มุลที)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 090-7436089