messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
info_outline ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีหมู่บ้าน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านบวกอ่าง หมู่ที่ 3 บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ บ้าน จำนวน จำนวนประชากร ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือน (คน) 1 โคกใหญ่ 303 479 502 981 นายทองพัน โคตรมหา 2 บวกอ่าง 142 272 295 567 นายสังเวียน ศรีบุรินทร์ 3 ร่องไผ่ 177 339 317 656 นายสมศักดิ์ วงค์คำโสม 4 ห้วยไค้ 124 220 202 422 นายคุณากิจ แสงโสภา 5 โคกใหญ่ 181 292 271 563 นายสมบัติ ธนสูติ รวม 5 หมู่บ้าน 866 1,585 1,513 3,098